O udzielaniu informacji o uczniu słów ważnych kilka

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach włącza się do akcji „Bilet do teatru za 500 groszy” z okazji Dnia Teatru Publicznego
8 maja 2017
Planeta Energii zawitała do Kielc!
8 maja 2017

O udzielaniu informacji o uczniu słów ważnych kilka

Gromadzone w szkole informacje o uczniu powinny być udostępniane rodzicom i służyć przede wszystkim udzielaniu dziecku konkretnej pomocy. Dane te są poufne i powinny być odpowiednio zabezpieczone. Udostępnienie ich innym osobom i instytucjom powinno jasno wynikać z przepisów prawa.

W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze zasady komu i w jaki sposób szkoła może udostępnić informacje o uczniu:
 1. Obszary współpracy z rodzicami określają przepisy i statut szkoły – zarówno matka, jak i ojciec mają prawo uzyskiwać od szkoły informację o swoim dziecku, jego postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach. Tylko z nimi szkoła powinna współpracować w takich sprawach jak m.in.: spełnianie obowiązku szkolnego, skreślenie dziecka z listy uczniów, czy zapewnienie bezpieczeństwa po zakończonych zajęciach.
 2. Nie można bezprawnie ingerować w sferę życia prywatnego, rodzinnego lub domowego dziecka – katalog praw ucznia powinien być określony w statucie szkoły, do przestrzegania statutu oraz praw dziecka i ucznia zobowiązani są wszyscy nauczyciele, a dyrektor powinien sprawować w tym zakresie nadzór pedagogiczny.
 3. Rozmowy z rodzicami powinny się odbywać w odpowiednich warunkach – wszelkie informacje o uczniach, o ich trudnościach w nauce, kłopotach wychowawczych, zdrowiu, sytuacji rodzinnej i problemach powinny być przekazywane i pozyskiwane od rodziców z poszanowaniem ich praw, z rodzicami należy rozmawiać w odpowiednich warunkach zapewniających rodzicom i dziecku ochronę ich dóbr osobistych i dyskrecję.
 4. Dokumentacja o uczniu nie może być dostępna dla wszystkich – otrzymywane od rodziców opinie lub orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne uczniom lub dokumenty uzasadniające wniosek dyrektora o przyznanie uczniowi np. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie mogą pozostawać w miejscu dostępnym dla osób nieuprawnionych, powinny być przechowywane w odpowiednim miejscu.
 5. Informacje na temat ucznia z orzeczeń i opinii dostępne tylko dla upoważnionych nauczycieli – nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem nie mogą przekazywać informacji zawartych w opiniach lub orzeczeniach innym nauczycielom, dla których te informacje nie są potrzebne w pracy.
 6. Do poinformowania szkoły i innych instytucji o wynikach badań konieczne jest uzyskanie zgody rodziców – dokumentacja prowadzona przez pedagoga lub psychologa powinna podlegać szczególnej ochronie, ponieważ zawiera dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodzin. Tajemnicą zawodową objęte powinny być wszystkie dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, protokoły badań, rozmów, wywiadów, obserwacji. Na prośbę rodziców może być sporządzona na podstawie tej dokumentacji opinia o dziecku oraz udostępnione wszelkie interpretacje uzyskanych w trakcie badań informacji.
 7. Na zebraniach z rodzicami i rady pedagogicznej nie wolno naruszać dóbr osobistych uczniów – podczas spotkań z rodzicami nauczyciele i wychowawcy powinni przyjąć zasadę, że o problemach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych występujących w zespole klasowym informują wszystkich rodziców, a trudne sprawy dotyczące poszczególnych uczniów omawiają w indywidualnej rozmowie z rodzicami,. W czasie zebrań z rodzicami wychowawcy powinni zrezygnować z publicznego odczytywania ocen uczniów, ilustrowania negatywnych zjawisk lub problemów z nauką przykładami konkretnych uczniów.
 8. Bez ustanowionej opieki nie można udostępniać informacji o uczniu – nie zawsze szkoła może współpracować z obydwojgiem rodziców, jednak nawet najbliższym krewnym dziecka szkoła nie może udostępniać informacji o uczniu, w takim przypadku najlepiej, by rodzice złożyli wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego, ze wskazaniem określonej osoby.
 9. Ingerowanie w sprawy uczniów może się odbywać tylko w uzasadnionych przypadkach – pracownicy szkoły nie powinni ingerować w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawy rodzinne swoich uczniów. Jeżeli jednak obserwują np. zaniedbania w wykonywaniu przez rodziców obowiązków względem dziecka, nie powinni być obojętni. Zainicjowanie postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej w przypadku zagrożenia dobra dziecka umożliwia art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, szkoła musi podjąć odpowiednie działania – jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone w rodzinie, szkoła powinna niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Obowiązek ten wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do organów właściwych do prowadzenia postępowania przygotowawczego należy dalsze postępowanie. Jeśli szkoła podejrzewa, że to rodzice stosują przemoc wobec dziecka, nie informuje ich o dokonaniu zgłoszenia.

Tabela. Zasady udzielania informacji o uczniu

Komu można udzielać informacji o uczniu Zakres udzielanych informacji
Rodzice dziecka Informacje udzielane rodzicom nie powinny wykraczać poza sprawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem, i dotyczyć postępów lub trudności w nauce, a także zachowaniu.
Rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską Zgodnie z poznanym przez szkołę rozstrzygnięciem sądu, w jaki sposób ma być wykonywana władza rodzicielska obojga rodziców.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Poradnia, która na wniosek rodziców ma wydać opinię we wskazanej przez rodziców sprawie, może zwrócić się do dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli lub specjalistów, informując o tym rodziców, którzy złożyli do poradni wniosek. Na pisemny wniosek rodziców poradnia przekazuje kopię opinii do szkoły, do której dziecko uczęszcza.
Sąd rodzinny prowadzący postępowanie w sprawach nieletnich,

a także w sprawach opiekuńczych, kurator sądowy

Sąd może zwrócić się o udzielenie pełnej informacji o dziecku oraz udostępnienie dokumentacji. Na zarządzenie sądu każdy obowiązany jest przedstawić dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też szkoła współdziałając z sądem rodzinnym powinna udzielić na jego żądanie informacji niezbędnych w toku postępowania.

Kurator sądowy prowadzący na zlecenie sądu wywiad środowiskowy może także przeprowadzać go w szkole. Osoba przeprowadzająca wywiad może żądać niezbędnych wyjaśnień i informacji.

Przedstawiciel sądu uprawniony do uzyskania informacji lub opinii o uczniu powinien zwrócić się na piśmie do szkoły w sprawie, która dotyczy wskazanego ucznia, albo przybyć do szkoły i po wcześniejszym zweryfikowaniu tożsamości, uzyskać informacje o uczniu. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji związanych z danymi uczniów przez telefon, ponieważ stwarza to zagrożenie udostępniania danych osobom nieupoważnionym.

Policja

Prokurator

Szkoła jako instytucja oraz dyrektor, nauczyciele i inni jej pracownicy są obowiązani do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym. Policja zbiera i utrwala dowody przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych. W razie potrzeby sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza w stosunku do oskarżonego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który w szczególnie uzasadnionych wypadkach przeprowadza Policja. Osoby, które dostarczyły informacji w ramach wywiadu środowiskowego, mogą być w razie potrzeby przesłuchane w charakterze świadków. Kiedy Policja ma przesłuchać nieletniego, a przesłuchanie nie może się odbyć w obecności rodziców, może być wezwany przedstawiciel szkoły, do której nieletni uczęszcza.
Organ nadzoru pedagogicznego Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:

 • wglądu w dokumentację prowadzoną przez szkołę,
 • udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły,
 • wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia.

Wizytatorzy mają dostęp do informacji o uczniach. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe uczniów szkół w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.

Organ prowadzący szkołę Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru mają prawo wglądu do prowadzonej przez szkolę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy.

W związku z tym, że dokumentacja obejmuje dzienniki lekcyjne, udostępnienie ich przedstawicielom gminy umożliwia dostęp do informacji o uczniach.

Inna szkoła Nie ma przepisów regulujących przekazywanie pomiędzy szkołami innych danych niż zawarte w arkuszu ocen. To rodzice decydują o udostępnieniu szkole innych informacji, np. dotyczących spraw wychowawczych, udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Bez zgody rodziców dyrektor szkoły nie może przekazywać danych o uczniach.
Pomoc społeczna Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), ale rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w tych sprawach. Świadczenia przyznawane są także na wniosek dyrektora szkoły, który powinien w nim zawrzeć dane uzasadniające jego przyznanie.  Aby wniosek był rozpatrzony pozytywnie, dyrektor powinien udostępnić wszystkie niezbędne informacje o sytuacji rodzinnej ucznia.
Upublicznianie na stronie www i tablicy ogłoszeń informacji o uczniach Zdaniem GIODO:

 • publikowanie na stronie www danych osobowych ucznia i jego osiągnięć sportowych jest legalne tylko wtedy, jeśli istnieją przesłanki z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych,
 • publikowania list z wynikami egzaminów zgodne z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych,
 • publikowanie wyników postępowania rekrutacyjnego zgodne z art. 20zb ust. 2 pkt 2 i art. 20zc ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
 • udostępnianie w Internecie ocen uczniów oraz ich wizerunku jest nielegalne bez zgody osób, których dotyczą,
 • wywieszenia w miejscu publicznie dostępnym listy uczniów, których nie można zabierać na wycieczki szkolne, ponieważ nie zostali ubezpieczeni uznane zostało za rażące naruszenie obowiązku prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych,
 • noszenie przez uczniów identyfikatorów zawierających imię, nazwisko ucznia, wizerunek ucznia i nazwę klasy jest dopuszczalne, jeśli wynika to ze statutu szkoły.

Informacje pochodzą ze strony: http://www.portaloswiatowy.pl